ประวัติเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

 

 
 

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นรูปพระร่วงถือดาบและโล่ยืนอยู่บนแผนที่ประเทศไทย ออกแบบโดยกรมศิลปากร มีความหมายว่า พระร่วงหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย มีพระบรมเดชานุภาพยิ่งใหญ่ สามารถปกครองแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข มีหลักที่เห็นในดวงตรา 4 หลัก หมายถึงพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งเป็นหลักในการปกครองประชาชนให้ได้รับความสุขสบายโดยทั่วหน้า จึงนับได้ว่าเป็นเทศบาลหนึ่งที่นำเอาประวัติศาสตร์มาเป็นดวงตราของเทศบาล

 

 

 

 

 

           เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ถือกำเนิดขึ้นมาในปีพุทธศักราช 2480 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก (อำเภอสวรรคโลกในปัจจุบัน) และได้ทรงประกาศให้จัดตั้งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2480 โดยให้ตั้งอยู่ ณ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสวรรคโลก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2482 ทางการได้ยุบจังหวัดสวรรคโลกมาเป็นจังหวัดสุโขทัย ส่วนจังหวัดสวรรคโลกมีฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกของจังหวัดสุโขทัยปัจจุบันนี้ ขณะนั้นเทศบาลฯ มีพื้นที่ 1.1 ตารางกิโลเมตร ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2509 เป็นพื้นที่ประมาณ 3.5 ตารางกิโลเมตร (คือพื้นที่ปัจจุบัน)

               เมื่อเริ่มตั้งเทศบาลฯ ขึ้นนั้น พระศิริสมารังค์ (จ่าง จันทนจินดา) เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของเทศบาลแห่งนี้ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2482 จึงพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี และได้มีคณะเทศมนตรีรุ่นต่อๆ มาเข้ามาบริหารและสร้างความเจริญให้แก่ท้องที่เทศบาลแห่งนี้ สำหรับตัวอาคารสำนักงานเทศบาลนั้น เมื่อแรกเริ่มตั้งเทศบาลขึ้นครั้งแรก ยังไม่มีตัวสำนักงาน ได้อาศัยศาลารมย์ซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ริมถนนนิกรเกษม เป็นสำนักงานเทศบาล โดยใช้ไม้ตีฝากั้นเป็นห้องๆไป ได้ทำงานอยู่ ณ ที่นี้ 1 ปีเศษ

               ในปี พ.ศ. 2482 ทางราชการได้สั่งปิดโรงเรียนจีน (กวางตง) เทศบาลจึงได้ติดต่อผู้จัดการโรงเรียนกวางตง เพื่อขอยืมสถานที่โรงเรียน เป็นที่ทำงานของเทศบาล ซึ่งผู้จัดการโรงเรียนกวางตงยินยอมให้ใช้โรงเรียนกวางตงเป็นสำนักงานเทศบาลได้ จึงได้ย้ายสำนักงานมาเป็นครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2484 มาอยู่ ณ โรงเรียนกวางตง ทั้งนี้เพราะศาลารมย์นั้นคับแคบมาก สำนักงานเทศบาลตั้งอยู่ ณ โรงเรียนกวางตงได้ประมาณ 3 ปี ผู้จัดการโรงเรียนกวางตงก็ยื่นความจำนงจะขอสถานที่คืนเพื่อเปิดเป็นโรงเรียนต่อไป
          
                พอดีขณะนั้น นางตี๋ สุวรรณภาชน์ ได้มีจิตศรัทธาอุทิศบ้านไม้ชั้นเดียวแบบเรือนแพพื้นกระดาน ฝากระดาน จำนวน 1 หลัง ให้แก่เทศบาล เทศบาลจึงได้ดัดแปลงทำขึ้นใหม่ และกั้นฝาเป็นห้องในบริเวณที่ดินของเทศบาลด้านเหนือ และได้ย้ายสำนักงานจากโรงเรียนกวางตงมาอยู่ ณ สำนักงานแห่งใหม่นี้ ซึ่งเป็นการย้ายครั้งที่ 3

               อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีหลังที่ 3 สร้างในสมัย นายสวน สิงหชงค์ เป็นนายกเทศมนตรี เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง รื้อเพราะชำรุดทรุดโทรมมาก สำนักงานหลังนี้ ได้ใช้เป็นสำนักงานมาเป็นเวลา 14 ปีเศษ ตั้งอาคารก็ทรุดโทรมลงมาก ฝ้าและฝาก็ผุพัง ประกอบกับคับแคบลงเพราะกิจการของเทศบาลได้ขยายตัว และได้ปรับปรุงให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น จำนวนเสมียนพนักงานก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ สถานที่จึงคับแคบไป ไม่สามารถที่จะจัดให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและมีระเบียบได้ นายกเทศมนตรีคือ นายสวน สิงหชงค์ จึงได้คิดหาทางก่อสร้างตัวสำนักงานเทศบาลขึ้นมาใหม่ให้เป็น แบบทันสมัย ประจวบกับท่านผู้อำนวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น คือ คุณสนิท วิไลจิตต์ ได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก และผ่านมา จังหวัดสุโขทัย ได้เห็นสำนักงานเทศบาลอยู่ในสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมมาก ซึ่งสถานที่ราชการไม่ควรอยู่ในสภาพเช่นนั้น ท่านก็รับรองที่จะให้เงินอุดหนุนเทศบาลมาสร้างตัวสำนักงานเทศบาลใหม่ ด้วยความปรารถนาที่จะเห็นเทศบาลเจริญขึ้น นายกเทศมนตรีก็ได้ติดตามเรื่อง ไปติดต่อกระทรวงมหาดไทย และทางกระทรวงก็ได้อนุมัติให้เงินอุดหนุนเทศบาล จำนวน 150,000 บาท เพื่อนำมาก่อสร้างสำนักงานเทศบาลใหม่ เทศบาลจึงได้ก่อสร้างตัวสำนักงานขึ้นใหม่เป็นอาคารไม้สองชั้น แบบมาตรฐาน เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2501 และได้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2502 เมื่อได้อุดมฤกษ์จึงได้ย้ายสำนักงานหลังเก่ามาอยู่ ณ สำนักงานหลังใหม่ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2502 ส่วนหลังเก่า ได้รื้อถอนไป ในขณะเดียวกันทางกรมอนามัยก็ได้อนุมัติเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อสร้างตัวอาคารสถานีอนามัยชั้น 1 เป็นสง่าเคียงข้างตัวสำนักงานเทศบาล ซึ่งนับว่าเป็นศุภนิมิตรอันดีที่ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจะเจริญก้าว หน้ายิ่งขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา อาคารหลังนี้ได้รับใช้เทศบาล มาจนถึง พ.ศ. 2546 เป็นเวลานานถึง 44 ปี แม้จะได้รับการปรับปรุง ดูแลรักษาเป็นอย่างดีก็ทรุดโทรม ทั้งคับแคบและไม่ปลอดภัยที่จะใช้งานต่อไป
                ต่อมาสภาเทศบาลมีมติให้ของบประมาณสร้างใหม่ เพื่อความเหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน นับเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หลังที่ 5 สร้างขึ้นบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯหลังเก่า เป็นอาคารทรงไทย 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 2,000 ตารางเมตร งบประมาณในการก่อสร้างจากเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 13,500,000 บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอุปกรณ์พาณิชย์ เป็นผู้สร้าง ระยะเวลาการ ก่อสร้าง 330 วัน ได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยพระมงคลสุนทร (โถม กลยาโณ) วัดธรรมปัญญาราม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

 

 

  ศาลารมย์
สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีหลังแรก

  โรงเรียนกวางตง
สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หลังที่ 2

 
 สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หลังที่ 4

 สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีหลังปัจจุบัน