มาตรฐานการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

1. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


งานทะเบียนราษฎร
 
 
 

 

 

งานบัตรประจำตัวประชาชน
 
 
 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล
 
 
 

 

 

กองคลัง
 
 
 

 

 

กองช่าง
 
 
 

 

 

กองการศึกษา
 
 
 

 

 

กองช่างสุขาภิบาล
 
 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม
มาตรฐานการปฎิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการปฎิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์

 

 

กองวิชาการและแผนงาน
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

 

 

สถานธนานุบาล
 
 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน