มาตรฐานการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

2. มาตรฐานการบริการและบริการสาธารณะขององค์กร

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 2563
     
1. มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

2. มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน

3. มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. มาตรฐานการกีฬา
5. มาตรฐานการควบคุมอาคาร
6. มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
7. มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
8. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
9. มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์
10. มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
11. มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12. มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
13. มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
14. มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
15. มาตรฐานการวางผังเมือง
16. มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
17. มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
18. มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
19. มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
20. มาตรฐานการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
21. มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
22. มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
23. มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
24. มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
25. มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
26. มาตรฐานตลาด
27. มาตรฐานถนนทางเดินและทางเท้า
28. มาตรฐานทางระบายน้ำ
29. มาตรฐานบำบัดน้ำเสีย
30. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
31. มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
32. มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
33. มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
34. มาตรฐานสะพาน
35. มาตรฐานหอกระจายข่าว
36. มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
37. มาตรฐานหอพัก
38. สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะ