เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560