แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)