การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม


การมีส่วนร่วมของประชาชน(ช่างสุขาภิบาล)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(กองวิชาการและแผนงาน)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น2(กองวิชาการและแผนงาน)