นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

1. สุโขทัยธานี เมืองเศรษฐกิจรุ่งเรือง

 

“ตลาดน่าเที่ยว สวยสะอาด ซื้อขายสะดวก”

 
   

- พัฒนาสาธารณูปโภคในตลาดสดให้มีมาตรฐาน สะอาด สวยงาม ค้าขายสะดวก
- พัฒนาระบบจราจร ที่จอดรถในแหล่งการค้า ให้ไปมาสะดวกปลอดภัย
- ตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
- ให้มีถนนแห่งวัฒนธรรม ถนนคนเดินในเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

 

 

2. สุโขทัยธานี เมืองสะดวก

 

“แก้ไขปัญหาฉับไว น้ำไหล ไฟสว่าง ทางต้องดีมีมาตรฐาน”

 
   

- ถนนต้องก่อสร้างดี มีมาตรฐาน ใช้งานสะดวกทุกเส้นทุกซอย
- จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเทศบาล บริการฉับไว มีคุณภาพ
- ลอกท่อ รางน้ำที่อุดตัน ระบายน้ำออกนอกชุมชน ป้องกันน้ำท่วมขัง
- ขยายระบบไฟฟ้า แสงสว่าง น้ำประปา อย่างทั่วถึง
- วางระบบคลื่นอินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) บริการฟรีทั่วเมือง

 

 

 

3. สุโขทัยธานี เมืองสะอาด

 
 

“ชุมชนสะอาด สวยงาม ปลอดภัย”

 
   

- เปลี่ยนเมืองให้สะอาด ปลอดขยะ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ชุมชนปลอดมลภาวะ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองสุโขทัยธานีให้สง่า สวยงาม ชุมชนร่มเย็น 
- พัฒนาหนองสี่บาทเป็นสวนสาธารณะเอนกประสงค์ของชุมชนเทศบาล 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อระวังภัยในเมืองอย่างทั่วถึง 
- สนับสนุนงามตำรวจ เสริมสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน

 

 

 

4. เมืองสุโขทัยธานี มีสวัสดิการ

 
 

"คนทุกวัยคุณภาพชีวิตดี วิถีก้าวหน้า"

 
   

- ดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ศูนย์เด็กเล็กต้องดีมีมาตรฐาน มีสนามเด็กเล่นทุกชุมชน
- ครูเทศบาลมีความมั่นคง นักเรียนก้าวหน้า ขยายชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลถึง ม.6
- สอนกวดวิชาพิเศษให้นักเรียนเทศบาล
- กลุ่มเยาวชนพัฒนา มีดนตรี กีฬา หลุดพ้นยาเสพติด
- ให้ชุมชนมีสวัสดิการดูแลเด็ก คนพิการ ผู้สูงวัย อย่างทั่วถึง
- หน่วยกู้ชีพเทศบาลมีมาตรฐาน บริการรวดเร็ว ฉับไว
- ปรับปรุงสวัสดิการ อ.ส.ม. อปพร. ให้ก้าวหน้า

 

 

 

5. เมืองสุโขทัยธานี มีธรรมาภิบาล

 
 

“บริการคุณภาพ ซื้อสัตย์ โปร่งใส เอาใจใส่ประชาชน”

 
   

- เทศบาลของประชาชนมีธรรมาภิบาลโปร่งใส บริการให้พึงพอใจประชาชน
- รับข้อเสนอของชุมชน ติดตามแผนและการปฏิบัติจนให้บรรลุผล
- ประสานงานทุกหน่วยงาน ทุกระดับ ทุกท้องถิ่นรอบเมือง แก้ไขปัญหาเมืองสุโขทัยธานี
- ประชุมสภาเทศบาลต้องโปร่งใส ถ่ายทอดเสียงให้ประชาชนรับฟังอย่างทั่วถึง
- ฝ่ายบริหารเคารพเกียรติผู้นำชุมชน ผู้แทนของประเทศ
- ฝ่ายบริหารเคารพหน้าที่ เอาใจใส่สวัสดิการ สิทธิประโยชน์พนักงานเทศบาล

 

 

 

6. สุโขทัยธานี เมืองวัฒนธรรม

 
 

“เมืองแห่งวัฒนธรรม ประเพณีเมืองสุโขทัยธานี”

 
   

- ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน
- ส่งเสริมยกระดับทำนุบำรุงวัด ผลักดันให้มีวัดอารามหลวงในเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี