วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์

 

“สุโขทัยธานี เมืองเศรษฐกิจรุ่งเรือง สะดวก สะอาด ปลอดภัย บริการฉับไว บริหารโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

 

พันธกิจ

 

- จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- จัดให้มีระบบป้องกันอุทกภัย และสาธารณภัย
- ส่งเสริมและบำรุงการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน การกีฬา และการท่องเที่ยว
- ส่งเสริม ด้านสุขอนามัยของประชาชน
- ป้องกันและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม แก่ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารท้องถิ่น
- จัดให้มีสถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
- บริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีท้องถิ่น      
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 8  พัฒนาด้านการป้องกันและการรักษาความสงบสุขของประชาชน