สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดและที่ตั้ง

 

          เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,187.5 ไร่ ตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตามแนวละติจูดที่ 17 องศาเหนือ 10 ลิปดา และลองจิจูด 99 องศาตะวันออก 48 ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดิน ประมาณ 440 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้ 
          - ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ปากแคว 

          - ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ยางซ้าย 

          - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บ้านหลุม 

          - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย

          
          เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านกลางเมือง จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ แบ่งพื้นที่เทศบาลออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการ สถานศึกษา ย่านธุรกิจ และที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนและย่านธุรกิจ ตามแนวยาวของถนน และมีคลองจำนวน 4 สาย ได้แก่ คลองกระชงค์ คลองแม่ลำพัน คลองโพธิ์ และคลองตาเพชร

          เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประกอบด้วยชุมชน 12 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางแก้ว ชุมชนวังหิน ชุมชนวิเชียรจำนง ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนราชธานี ชุมชนคลองตาเพชร ชุมชนตาลเดี่ยว ชุมชนพระแม่ย่า ชุมชนเลอไท ชุมชนร่วมพัฒนา ชุมชนคลองโพธิ์ ชุมชนคูหาสุวรรณ

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

          เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านกลางเมือง ไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ แบ่งพื้นที่เทศบาลออกเป็นสองฝั่ง ได้แก่
          - ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการ สถานศึกษา ย่านธุรกิจ และที่อยู่อาศัยของประชาชน
          - พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนและย่านธุรกิจ ตามแนวยาวของถนน

 

          เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประกอบด้วยคลองทั้งสิ้น จำนวน 4 สาย ได้แก่ คลองกระชงค์ คลองแม่ลำพัน คลองโพธิ์ และคลองตาเพชร

 


ลักษณะภูมิอากาศ

 

          สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย มีลักษระเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกได้ 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

 

 

เขตการปกครอง

 

          ประชาชนในเขตเทศบาลฯ มีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเทสบาลฯ ภายในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี แบ่งออกเป็นชุมชนต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 12 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางแก้ว , ชุมชนวังหิน , ชุมชนวิเชียรจำนงค์ ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนราชธานี ชุมชนคลองตาเพชร ชุมชนตาลเดี่ยว ชุมชนพระแม่ย่า , ชุมชนเลอไท , ชุมชนร่วมพัฒนา , ชุมชนคลองโพธิ์ และชุมชนคูหาสุวรรณ

 

 

การเลือกตั้ง

 

          การเลือกตั้งของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1. สภาเทศบาล

          ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 18 คน จาก 3 เขตการเลือกตั้ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยอยู่ในตำแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

 

2. นายกเทศมนตรี

          ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของเทศบาล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ไม่เกินสามคน และปัจจุบัน นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ได้แต่ตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลฯ จำนวน 3 คน


ประชากร

 

          จำนวนประชากรในเขตเทศบาลฯ ณ เดือนธันวาคม 2558 แบ่งเป็น
- ประชากรชาย จำนวน 7,233 คน
- ประชากรหญิง จำนวน 8,142 คน


การศึกษา

 

          ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ประกอบด้วยสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย , โรงเรียนอุดมดรุณี , โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ , โรงเรียนกวางตง , โรงเรียนสายธรรม , โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ , โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเสวตวนาราม


การสาธารณสุข

 

          1.  จำนวนสถานบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้แก่
- โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง
- คลินิกเอกชน จำนวน 38 แห่ง
- ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง

          2.  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้แก่

- แพทย์ จำนวน 25 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 30 คน
- ทันตแพทย์ จำนวน 7 คน

- เภสัชกร จำนวน 13 คน

- ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 6 คน

- อสม.สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 182 คน

          3.  จำนวนผู้เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้แก่     
- ผู้ใช้บริการบัตรประกันสิทธิ จำนวน 5,088 คน
- ผู้ป่วยนอก จำนวน 5,088 คน

 


อาชญากรรม

 

          สถิติอาชญากรรมประเภทต่างๆ ในรอบปี 2558 (ข้อมูลจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย)
- คดีประทุษร้ายต่อร่างกายและเพศ จำนวน 26 ครั้ง
- คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน จำนวน 71 ครั้ง
- คดียาเสพติด จำนวน 229 ครั้ง
- คดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุทาง 500 จำนวน 51 ครั้ง


ยาเสพติด

 

          ภายในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่     
- เครือข่าย 12 ชุมชนพัฒนาต้านยาเสพติด โดยมีตัวแทนจากชุมชนทั้ง 12 ชุมชน เป็นสมาชิก
- เครือข่าย 25 ตาสับปะรด โดยมีการจัดตั้งทั้ง 12 ชุมชน
 
          เครือข่ายทั้ง 2 มีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล ช่วยเหลือหน่วยงานราชการในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้กำลังใจและเยี่ยมผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด


การสังคมสงเคราะห์

 

          เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดำเนินการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 2,108 ราย
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 286 ราย
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 8 ราย


การคมนาคมขนส่ง

 

         การจัดการคมนาคมขนส่ง การจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ปัจจุบันค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงบ่ายถึงเย็น บริเวณหน้าสถานศึกษา และบริเวณศูนย์กลางพาณิชยกรรมกลางเมือง มีถนนสายหลักที่ใช้สำหรับการจราจรภายในเมือง และเชื่อมต่อกับอำเภอโดยรวม 2 สาย ได้แก่ ถนนสิงหวัฒน์ ถนนจรดวิถีถ่อง และถนนสายรอง เชื่อมต่อกับถนนสายหลักและระหว่างกัน จำนวน 16 สาย ได้แก่ ถนนนิกรเกษม ถนนประเวศนคร ถนนคูหาสุวรรณ ถนนราชธานี ถนนบาลเมือง ถนนวิเชียรจำนงค์ ถนนศรีอินทราทิตย์ ถนนเปรมประชา ถนนตรีโชติ ถนนประเสริฐพงษ์ ถนนประพนธ์บำรุง ถนนศรีสมบุญ ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนทัศนาพานิช 1 ถนนทัศนาพานิช 2 ถนนทัศนาพานิช 3 รวมทั้งสิ้น 18 สาย นอกจากนี้ยังมีถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในความรับผิดชอบเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงอีกเป็นจำนวนมาก 


การบริการ

 

          เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีหน่วยบริการต่างๆ ดังนี้

- สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
- ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง
- สถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง

- โรงแรม จำนวน 7 แห่ง
- ธนาคาร จำนวน 15 แห่งการท่องเที่ยว

 

          สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและบริเวณใกล้เคียง
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย 
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย 
- อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) อำเภอคีรีมาศ 
- อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) อำเภอศรีสัชนาลัย 
- สวนหลวง ร.๙ เฉลิมพระเกียรติสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย 
- ศาลพระแม่ย่า และพระพุทธอุทยาน อำเภอเมืองสุโขทัย 
- สวนหลวงทุ่งแม่ระวิง อำเภอสวรรคโลก 
- ทุ่งทะเลหลวง อำเภอศรีสำโรง


การอุตสาหกรรม

 

ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มีโรงงานอุตสาหกรรมประเภท 2 จำนวน 42 แห่ง


ศาสนา

 

          ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาได้แก่ศาสนาคริสต์ และอิสลาม 
- มีวัดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทั้งหมด จำนวน 4 แห่ง
- มีโบสถ์ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทั้งหมด จำนวน 4 แห่ง


ประเพณีและงานประจำปี

 

          ประเพณีท้องถิ่น และงานประจำปีที่สำคัญ ได้แก่  
- ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เดือนเมษายน 
- ประเพณีแข่งเรือเทโวโรหณะ เดือนตุลาคม 
- ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ เดือนพฤศจิกายน 
- เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม


การจัดการด้านขยะและน้ำเสีย

 

1.  การจัดการขยะ
- ปริมาณขยะ จำนวน 17.33 ตัน/วัน
- ปริมาณขยะที่สามารถเก็บขนได้ จำนวน 17.33 ตัน/วัน (ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ) 
- ปริมาณขยะที่กำจัดได้ จำนวน 47.87 ตัน/วัน (รวม อปท. ร่วมใช้) กำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 

- ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 20 ไร่ ตั้งอยู่บ้านวัดขุนช้าง หมู่ 2 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
- เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก จำนวน 20 ไร่ คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีกประมาณ 20 ปี
- สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ (เทศบาลจัดซื้อเอง เมื่อปี พ.ศ.2532 งบประมาณ 419,650 บาท และจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.2536 งบประมาณ 2,700,000 บาท) 

- รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 11 คัน แยกเป็น (แยกตามขนาดความจุขยะ)    

 

2.  การจัดการคุณภาพน้ำ
- ปริมาณน้ำเสีย 5,922.15 ลบ.ม./วัน

- ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้แบบบ่อผึ่งธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ประมาณ 97 – 3 – 97 ไร่

- น้ำเสียที่บำบัดได้ จำนวน 5,922.15 ลบ.ม./วัน (ความสามารถรองรับน้ำเสียสูงสุด 8,400 ม3/วัน

- ค่า BOD ในคลอง/ทางระบายน้ำสายหลัก เฉลี่ย 3.80 มิลลิกรัม/ลิตร