งบแสดงฐานะทางการเงิน / รายงานการใช้จ่ายงบประมาณงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)