งบแสดงฐานะทางการเงิน / รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ


คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น

รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปี งบประมาณประจำปี 2560