งบแสดงฐานะทางการเงิน / รายงานประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายงบประมาณประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563