หน่วยงานภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียด

กองคลัง

รายละเอียด

กองช่าง

รายละเอียด

กองการศึกษา

รายละเอียด

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียด

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

กองช่างสุขาภิบาล

รายละเอียด

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียด

สถานธนานุบาล

รายละเอียด

สถานธนานุบาล

รายละเอียด