สำนักปลัดเทศบาล

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

ภารกิจ

1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน

3. ฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ มีหน้าที่ควบคุมคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

 

 

       
 

นางพิมลพรรณ  สุขสวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

 

 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 

 

 

งานรักษาความสงบ