กองช่าง

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

 

 

 

 
ภารกิจ

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานฝังเมือง
2. ฝ่ายการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

 

 

       
 

นายประสพสุข  สุขสวรรค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง