กองการศึกษา

 

โครงสร้างการปฏิบัติงาน
 

 

 

 
ภารกิจ

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานอัตรากำลังและทะเบียนประวัติ งานโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานควบคุมคุณภาพและส่งเสริมมารตรฐานการศึกษา งานกิจการนักเรียน

2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย งานฝึกอบรมและส่งเสริมด้านอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรม

3. ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ควบคุมคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานและโครงการ งานระบบข้อมูลสารสนเทศ งานงบประมาณ

4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

5. ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด มีหน้าที่บริหารจัดการการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และการจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ ประกอบด้วย
     - ฝ่ายบริหาร
     - ฝ่ายวิชาการ
     - ฝ่ายปกครอง
     โดยมีครูปฏิบัติการสอน (ครู ป.) และครูสนับสนุนการสอน (ครู ส.) เป็นสายงานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

6. หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ควบคุมดูและและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานนิเทศการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรมางการศึกษา งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษา งานเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาและตำรา

 

 

   

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(รอภาพ)

 

 

   

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

 

 

 

 

       
 

นางสาวขนิษฐา  สีสมุดคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ รก.ผอ.สถานศึกษาฯ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ

 

 
คณะครู และลูกจ้าง โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ
 

 

 
   

   
 

นายสังเวียน  สายใหม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย

 

 
คณะครู และลูกจ้างโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย