กองวิชาการและแผนงาน

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

ภารกิจ

1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำงบประมาณ

2. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

3. ฝ่ายนิติการ มีหน้าที่ควบคุมคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี งานนิติกรรมสัญญา

4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

 

 

       
 

นางพรนิภา  ภู่เจริญ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

 

 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง