กองช่างสุขาภิบาล

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

 

 

 

 
ภารกิจ

1. ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านพัสดุใช้แล้ว มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2. ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแบบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

3. งานการคลัง

4. งานธุรการ

 

 

       
 

นายทวี  มณีเสวตน์
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

 

 

 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง