กองสวัสดิการสังคม

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

ภารกิจ

1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน
3. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ควบคุมคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
4. งานธุรการ

 

 

       
 

นางกฤษณา  เสือทอน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 


 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง