ผู้บริหารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

 

 

 

 

 


นายพิเชฐ  ไทยกล้า
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอธิราช  วรรณา
รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

นายปรีชา  แก้วกอ
รองนายเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

นายอุฬาร์  ศรีประทักษ์
รองนายเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

นายกรภัทร  จันทร์แรม
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายวัฒนา  เรืองปัญญวัฒนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายนิเวช กิจภพเลิศศิลป์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสุด  อยู่พุ่ม

ประธานสภาเทศบาล

นายวีระพงษ์ วรรณบุตร

รองประธานสภาเทศบาล

นายชูชีพ  ภู่อรุณ
สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.น้ำเงิน  แสงใส
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประสาน  อรุณวิง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพรชัย  กรรณิกา
สมาชิกสภาเทศบาล

นางพัฒสอน  ดอนพิมพา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพายัพ  สุขสันต์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพรัช  บุญปรางค์
สมาชิกสภาเทศบาล

น.ส.ศรีวรรณ  พรหมปั้น
สมาชิกสภาเทศบาล

นายศุภมงคล  พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมควร  ขวัญเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมบัติ  สงวนทรัพย์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมศักดิ์  เวชสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายไพรัช  บุญปรางค์
สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุพรต  บุญจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกัญจนฉัตร  กันจินะ
ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางศุภลักษณ์ ปะละไทย
รองปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางแสงแข  หริมเทพาธิป
รองปลัดเทศบาล

นางพิมลพรรณ  สุขสวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางกฤษณา  เสือทอน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางอำพร  ทองงาม
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประสพสุข  สุขสวรรค์
ผอ.กองช่าง

นายสุรินทร์  จำเนียร
ผอ.กองการศึกษา

นายทวี  มณีเสวต
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล

นางอรกัญญา  กิตติภณ
ผอ.กองคลัง

 

นายพนารัตน์  กันถา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล


นางพรนิภา  ภู่เจริญ
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

 

น.ส. ขนิษฐา สีสมุดคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ

นายสังเวียน  สายไหม
ผอ.โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย