เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของสัญญาที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง