รายงานผลการประเมินและการติดตามผล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

1. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สรุปรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
สรุปรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)