รายงานผลการประเมินและการติดตามผล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร (ITA)

 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)