รายงานผลการประเมินและการติดตามผล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 

กราฟแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 (รอบเดือนเมษายน)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี