รายงานผลการประเมินและการติดตามผล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

4.รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (LPA) ประจำปี 2562
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (LPA) ประจำปี 2561
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561