รายงานผลการประเมินและการติดตามผล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

4. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561

 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (LPA) ประจำปี 2561
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561