ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน ม.7 (1)

1

1

 

 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ม.7 (2)

1

1

 

 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ม.7 (3)

1

1

 

 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -

-

-

 

 

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ม.7 (5)

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -

-

-

 

 

ผลการพิจารณา ม.9 (1)

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ครั้งที่ 1/2560

1

2

2

รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ครั้งที่ 2/2560

1

2

3

รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ครั้งที่ 3/2560

1

2

 

 

นโยบายหรือการติดตาม ม.9 (2)

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

นโยบายที่ผู้บริหารแถลงต่อสภาท้องถิ่นก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

1

3

2

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

1

3

 

 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1

4

2

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1

4

3

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ให้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 - 2562) เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

1

4

4

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1

4

5

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1

4

6

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

1

4

7

รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายโครงการ ประเภทการก่อสร้า / ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1

4

8

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1

4

9

แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1

4

 

 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

1

5

2

ระเบียบเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2558

1

5

3

ระเบียบเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2558

1

5

4

คู่มือบริการประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

1

5

5

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

1

5

 

 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรค 2 ม.9 (5)

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -

1

6

 

 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -

1

7

 

 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -

1

8

 

 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
          ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2553 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

- รอข้อมูล -

2

9

 

 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
          ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

2

10

2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

2

10

3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

2

10

4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2561

2

10

5

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....................... พ.ศ.2561

2

10

6

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....................... พ.ศ.2561

2

10

7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....................... พ.ศ.2561

2

10

8

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....................... พ.ศ.2561

2

10

9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....................... พ.ศ.2561

2

10

10

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....................... พ.ศ.2561

2

10

11

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....................... พ.ศ.2561

2

10

12

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....................... พ.ศ.2561

2

10

 

 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ
          ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2559 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรค 1 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

   

1

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2

12

2

แผนการจัดหาพัสดุ

2

12

3

รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

2

12

4

ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

2

12

5

สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามาตรา 9 (8)

2

12

6

รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ

2

12

7

รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

2

12

8

รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

2

12

       
  ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน    

1

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2

12

2

เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน

2

12

3

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

2

12

4

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้ / รับบริการของประชาชน ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก

2

12

5

หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

2

12

6

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง

2

12

7

รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

2

12

       
  ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน    

1

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2

12

2

วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

2

12

3

แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

2

12

4

ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

2

12

5

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

2

12

6

รายงานการประเมินผลการกฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เช่น รายงานประจำปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

2

12

       
  ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ    

1

แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

2

12

2

หลักเกณฑ์และตัวชี้วีัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ

2

12

3

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงาน และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

2

12

4

รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฟทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

2

12

5

รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

2

12

       
  ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ    

1

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว

2

12

2

รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

2

12

3

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผนการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบของปีงบประมาณ

2

12

4

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

2

12

5

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

2

12

6

รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้ด?ษต่อบุคลากร และรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

2

12

       
  ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน    

1

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

2

12

2

รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

2

12

3

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน (ประจำปี พ.ศ.2560)

2

12

4

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำ โดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย หรือตามมติคณะรัฐมนตรี

2

12

 

 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
          ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

รายงานผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

2

12

 

 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์
          ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ลำดับที่

แฟ้ม / รายละเอียดเอกสาร

ชั้นวาง

แฟ้มที่

1

- รอดำเนินการ -

2

13

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรค 2 ม.9 (5)

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติ ครม. ม.9 (7)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)

 

 

กลับสู่ด้านบน