ข้อมูลการติดต่อ

 

ที่อยู่สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เลขที่ 360 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

 

ร้องเรียนร้องทุกข์
  email address : sukhothaithanee@sktmun.go.th

 

แสดงความคิดเห็น
  email address : sukhothaithanee@sktmun.go.th

 

อีเมล์เทศบาล
  email address : sukhothaithanee@sktmun.go.th

 

เบอร์โทรศัพท์
 
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง
1. ห้องนายกเทศมนตรี 055-612496 2. ห้องปลัดเทศบาล 055-612530
3. สำนักปลัดเทศบาล  055-612690 4. งานป้องกันฯ 055-611128 , 199
5. งานทะเบียน,งานบัตรฯ 055-616014 6. กองคลัง 055-622459 , 055-622460
7. กองช่าง  055-612844 8. กองการศึกษา  055-612828
9. กองสวัสดิการสังคม 055-612349 10. สถานธนานุบาล 055-611573
11. โรงเรียน ท.1  055-611108 12. โรงเรียน ท.2 055-611109
13. โทรสาร สำนักปลัด 055-612631    

 

หมายเลขโทรศัพทติดต่อภายใน
คณะผู้บริหารเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล (52001)
ห้องรองอธิราช วรรณา         12 งานธุรการสำนักปลัดเทศบาล  0
ห้องรองอุฬาร์ ศรีประทักษ์          13 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล      18
ห้องรองปรีชา แก้วกอ          14 งานป้องกันฯ งานเทศกิจ        19
ห้องปลัดเทศบาล                 15 งานทะเบียนฯ งานบัตรฯ        20
ห้องรองศุภลักษณ์ ปะละไทย   16 หน้าห้องนายกเทศมนตรี              21
ห้องรองแสงแข  หริมเทพาธิป  17 หน้าห้องปลัดเทศบาลฯ 22
       
กองคลัง (52003)  กองช่าง (52004)
ผู้อำนวยการกองคลัง             23 ผู้อำนวยการกองช่าง             26
งานธุรการกองคลัง                 24  งานธุรการ                         27
งานพัสดุ                            25 ฝ่ายแบบแผนฯ ฝ่ายการโยธา   28
       
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (52006)    กองวิชาการและแผนงาน (52005)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  29 ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ      33
งานธุรการ                          30 งานธุรการ                         34
งานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ   31 งานประชาสัมพันธ์               35
งานส่งเสริมสุขภาพ              32 หน่วยตรวจสอบภายใน          34
       
กองการศึกษา (52002)   กองช่างสุขาภิบาล (52008)  38
ผู้อำนวยการกองการศึกษา       36 กองสวัสดิการฯ (52007)       39
งานธุรการ                            37  สถานธนานุบาล (52001)      40