เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

  • เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมธิการวิสามัญ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พิจารณางบประมาณ พ.ศ.2564

กมธ.วุฒิฯ PTT ทม.สุโขทัยธานี  

กมธ.วุฒิฯ เอกสารชี้แจง ทม.สุโขทัยธานี  

กมธ.สส เอกสารชี้แจงเพิ่มเติม  

กมธ.สส.PPTนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ทม.สุโขทัยธานี  

กมธ.สส.เอกสารประกอบการชี้แจง ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  

อนุ กมธ.อปท. เอกสารชี้แจง ทม.สุโขทัยธานี  

อนุ กมธ.อปท.PTTทม.สุโขทัยธานี  

อนุฯ กมธ.สว. เชื่อมโยงยุทศาสตร์ ทม.สุโขทัยธานี