จุดวางเครื่องสูบน้ำ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

(ระบบระบายน้ำแม่น้ำยมและเส้นทางน้ำไหลในเขตเทศบาลฯ)

 

จุดบ่อสูบน้ำป่าไผ่

 

จุดบ่อสูบน้ำขวัญเรือน

 

จุดบ่อสูบน้ำโตโยต้า

 

จุดบ่อสูบน้ำหลังวัดไทยชุมพล

 

จุดบ่อสูบน้ำบ่อตากวัก

 

จุดสูบน้ำบ่อตลาด

 

จุดบ่อสูบน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

 

จุดบ่อสูบน้ำสะพาน 1

 

จุดบ่อสูบน้ำสภ.เมืองสุโขทัย

 

จุดบ่อสูบน้ำชุมชนพระแม่ย่า

 

จุดบ่อสูบน้ำสมเกียรติ

 

จุดบ่อสูบน้ำธนาคารกสิกรไทย

 

จุดบ่อสูบน้ำศิริมารังค์