line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 ข่าวกิจกรรมเทศบาล
นายพิเชฐ  ไทยกล้า  นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3  และมอบระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดโครงการบรรพชาปิดภาคเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2557
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดำเนินการปรับปรุงขุดลอกคลองตาไซ
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพเพื่อให้เกิดภาวะสมดุลด้านโภชนาการที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดโครงการออกกำลังกายทุกวันห่างไกลโรค เมืองสุโขทัยธานี
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและประตูระบายน้ำปลายคลองแม่ลำพัน
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจรดวิถีถ่อง
รายละเอียด
นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ประธานปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557
รายละเอียด
นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
รายละเอียด
นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ร่วมพิธีเปิดงานไชน่าทาวน์ 2014
รายละเอียด
นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานเปิดงานเทศกาลอาหารไชน่าทาวน์สุโขทัย ประจำปี 2557
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจรดวิถีถ่อง จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสี่แยกไฟแดง ถึงหน้าที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดสุโขทัย ทางเทศบาลฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
รายละเอียด
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สาธิตวิธีป้องกันภัย กรณีในการเกิดไฟไหม้ให้กับผู้ประกอบการค้าตลาดสาธารณะเทศบาล
รายละเอียด
นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี และคณะผู้บริหารงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ผู้ประกอบการค้า ร่วมงานทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ณ บริเวณตลาดสาธารณะเทศบาล
รายละเอียด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นำโดยคณะผู้บริหารงานเทศบาล มอบเบี้ยยังชีพ พร้อมอวยพรปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการใขเขตเทศบาล
รายละเอียด
   
 
 ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักพนักงานเทศบาล
  ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักพนักงานเทศบาล
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา สถานที่ก่อสร้างบริเวณแยกไฟแดง ถนนจรดวิถีถ่องตัดกับถนนสิงหวัฒน์
  ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างหอนาฬิกา สถานที่ก่อสร้างบริเวณแยกไฟแดง ถนนจรดวิถีถ่องตัดกับถนนสิงหวัฒน์
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัยธานี
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล
รายละเอียด (1) (2) (3)
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัง
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล
รายละเอียด (1) (2) (3) (4)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างตลาดสาธารณะ 2
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี 2555
รายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
รายละเอียด
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างตลาดสาธารณะ 2
รายละเอียด
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย
  คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี นายพิเชฐ ไทยกล้า วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
รายละเอียด (1) (2) (3) (4)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างบันไดและพนังปิดช่องทางลงแม่น้ำยม บริเวณหน้าวัดคูหาสุวรรณ และบริเวณหน้าวัดศรีเสวตวนาราม 
รายละเอียด (1) (2)
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
  ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
รายละเอียด (1) (2)
   
 
 ข่าวประกวดราคา
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน
เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนต่างๆในเขตเทศบาล (ซอยทองสถิต)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกพร้อมติดตั้ง
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 ชุด
รายละเอียดประกาศ   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างโรงแรมสุโขทัยออคิด
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารสายชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงซ่อมรถ
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้า
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารปฏิบัติงานกองช่าง
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยครูถวิล
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่องประมูลจ้างปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนต่างๆ ในเขตเทศบาล (ถนนจรดวิถีถ่อง) ตำบลธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
รายละเอียดประกาศ (1) (2)   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดห้องส้วมสาธารณะ
รายละเอียดประกา   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายนักกีฬา (ชุดวอร์ม)
รายละเอียดประกา   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดในชุมชน 12 ชุมชน
รายละเอียดประกาศ   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะและสวนหย่อม ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
รายละเอียดประกา   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย
รายละเอียดประกาศ   เอกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลฯ หลังใหม่
รายละเอียดประกา   เอกสารประมูลจ้า
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกและติดตั้ง
รายละเอียดประกา   เอกสารประมูลจ้า
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
รายละเอียดประกาศ   อกสารประมูลจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดประกาศ   เอกสารประมูลจ้าง
  
 
© สงวนสิทธิ์เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี : ข้อจำกัดการใช้เว็บไซต์ "ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดจากการใช้ข้อมูลในเว็ปเพจนี้ , โปรดตรวจสอบความถูกต้องจากเอกสารฉบับจริงที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีอีกครั้ง , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ (กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี)