ข่าวกิจกรรมเทศบาล

 

 

ประชาสัมพันธ์

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่ง ภารโรง
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง สุ โ ข ทั ย ธ า นี
S U K H O T H A I T H A N E E   M U N I C I P A L I T Y


นายพิเชฐ   ไทยกล้า
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี


สุโขทัยธานี  เมืองเศรษฐกิจรุ่งเรือง  สะดวก  สะอาด  ปลอดภัย  บริการฉับไว  บริหารโปร่งใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


ลิงค์ทางด่วนเทศบาล