สำนักปลัด

และงานป้องกันฯ

กองสวัสดิการสังคม

กองวิชาการและแผนงาน

กองคลัง

กองช่างสุขาภิบาล

กองช่าง

กองการศึกษา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

และงานศูนย์บริการ

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างแทนบุคคลเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ขั้นตอน วิธีการ ในการที่ประชาชนจะเข้าตรวจดูและเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับแผนงาน / โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การประชาสัมพันธ์ชื่อเว็บไซต์ และขั้นตอน วิธีการ ในการที่ประชาชนจะเข้าตรวจดูและเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับแผนงาน / โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

- การประชาสัมพันธ์ชื่อเว็บไซต์ และขั้นตอน วิธีการ ในการที่ประชาชนจะเข้าตรวจดูและเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับแผนงาน / โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองสถานที่อาคาร ผู้เช่าอาคาร ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2563
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าแท่น/พื้นที่ ตลาดสาธารณะ 1 (ตลาด 2 ชั้น)
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าว เป็นเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
- ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง แจ้งระงับการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi - fi) ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นการชั่วคราว
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

- ประชาสัมพันธ์การดาวโหลดหนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ............ และกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ตลาด พ.ศ............ และกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ............ และกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ............ และกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ..... และกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทดแทนบุคคลเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการครูประเภทอื่น
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่ง ภารโรง

 

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำซอยยมวัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-

ลิงค์ทางด่วนเทศบาล