-ช่องทางการติดตามข่าวสารสถานการณ์และประกาศต่างๆเกี่ยวกับ เรื่องโรคระบาด COVID - 19 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

-ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายนอก(EIT)

 

-ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

 

-เอกสารประกอบการชี้แจง

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 สภาผู้แทนราษฎร

 

-จุดวางเครื่องสูบน้ำ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2563

โครงสร้าง

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Q&A

Social Network

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ

รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการ ให้บริการ

E–Service

แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 

-สำนักปลัด

และงานป้องกันฯ

-กองสวัสดิการสังคม

-กองวิชาการและแผนงาน

-กองคลัง

-กองช่างสุขาภิบาล

-กองช่าง

-กองการศึกษา

-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

และงานศูนย์บริการ

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

-หนังสือยืนยันตนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและหนังสือมอบอำนาจ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรและวัน เวลา และสถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทดแทนบุคคลเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าแท่น / พื้นที่ตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดชั้นเดียว)

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563

- สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี ปี พ.ศ.2559-2562

- บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

- บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดสุโขทัย ปี 2559-2562

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ ระดับ ปฏิบัติการ สำนักปลัดเทศบาล

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 8)

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 5)

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้เตรียมเอกสารมายื่นคำร้องที่กองคลังในวันและเวลาราชการ 1.บัตรประชาชน(สำนา) 2.ทะเบียนบ้าน(สำเนา) 3.โฉนดที่ดินทุกแปลงที่ครอบครอง เป็นกรรมสิทธิ์(สำเนา)

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563)

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563)

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ของเทศบาลเมืองสุโขทัย ประจำปี 2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจปฎิบัติการ

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีปลอดขยะเปียก

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และวัน เวลา และสถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างแทนบุคคลเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ขั้นตอน วิธีการ ในการที่ประชาชนจะเข้าตรวจดูและเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับแผนงาน / โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การประชาสัมพันธ์ชื่อเว็บไซต์ และขั้นตอน วิธีการ ในการที่ประชาชนจะเข้าตรวจดูและเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับแผนงาน / โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

- การประชาสัมพันธ์ชื่อเว็บไซต์ และขั้นตอน วิธีการ ในการที่ประชาชนจะเข้าตรวจดูและเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับแผนงาน / โครงการที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองสถานที่อาคาร ผู้เช่าอาคาร ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย และค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2563
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าแท่น/พื้นที่ ตลาดสาธารณะ 1 (ตลาด 2 ชั้น)
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าว เป็นเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด
- ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง แจ้งระงับการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi - fi) ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นการชั่วคราว
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

- ประชาสัมพันธ์การดาวโหลดหนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทดแทนบุคคลเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการครูประเภทอื่น
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่ง ภารโรง

 

-ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมชาย-หญิง หลังอาคาร 8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ แห่งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและปรับปรุงพื้นคอนกรีต โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารทานตะวัน) โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ประกอบด้วยติดตั้งโคมไฟประติมากรรมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่องร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ประกอบด้วยติดตั้งโคมไฟประติมากรรมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยหรือทักท้วง เรื่องร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ประกอบด้วยติดตั้งโคมไฟประติมากรรมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โปรดแจ้งผ่านอีเมล์

patsadu@sktmun.go.th (ตั้งแต่วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 ในเวลาราชการ)

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi พร้อมอุปกรณ์ต้นทาง ปลายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนซอยเทศบาลดำริ 4 พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาลดำริ 4 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเทศบาลดำริ ฝั่งแม่น้ำยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสิงหวัฒน์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 3-0002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสิงหวัฒน์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 3-0002 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยหรือทักท้วงโปรดแจ้งผ่านอีเมล์ patsadu@sktmun.go.th

ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

-

ลิงค์ทางด่วนเทศบาล