กฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติต่างๆ ของเทศบาล

 

กฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติต่างๆ ของเทศบาล

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของ อปท.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของกองคลัง เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2541

เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2541

เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2555

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2541

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2541

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น

ระเบียบเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้บริการอาคารและห้องประชุม พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)