ประมวลภาพกิจกรรม

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

ดูทั้งหมด

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง สุ โ ข ทั ย ธ า นี

S U K H O T H A I T H A N E E   M U N I C I P A L I T Y


นายพิเชฐ   ไทยกล้า
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

สุโขทัยธานี  เมืองเศรษฐกิจรุ่งเรือง  สะดวก  สะอาด  ปลอดภัย  บริการฉับไว  บริหารโปร่งใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Try resize your browser window


ลิงค์ทางด่วนเทศบาล