line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รับเก้าอี้สุขาพาสุข
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน อสม.ชุมชน รับเก้าอี้สุขาพาสุข ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มามอบให้กับผู้สูงอายุชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ