line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดทำโครงการประกวดชุมชนดีเด่น
      เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการประกวดชุมชนดีเด่น เพื่อกระตุ้นเร่งเร้าให้องค์กรพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน ส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาชุมชนมีความริเริ่ม สร้างสรรค์ กิจกรรม/งาน/โครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ด้านการดำเนินงานแต่ละชุมชนและสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ดำเนินการตรวจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว