line decor
 HOME  ::  
line decor
 
พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อปี 2561
      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อปี 2561 โดยนางอำพร ทองงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคให้กับเยาวชนให้มีสุขภาพได้อย่างเหมาะสม มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภายในเขตเทศบาลฯ เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี