line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่
นายถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 3 พิษณุโลก
พร้อมคณะ
      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเชาวฤทธิ์ ศรีเมือง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่ นายถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการฝังกลบขยะ มูลฝอย โรงงานคัดแยกขยะ การหมักปุ๋ยจากมูลฝอย รวมถึงการรวบรวมขยะอันตราย ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ณ บ่อฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี