line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ
      เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป