line decor
 HOME  ::  
line decor
 
พิธีเปิดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (การแสดงของแต่ละกลุ่ม)
ในโครงการจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน (เจ้าภาพระดับภาค)
      เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (การแสดงของแต่ละกลุ่ม) ในโครงการจัดงานค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน (เจ้าภาพระดับภาค) เพื่อปลูกฝังความสามัคคี มีจิตอาสาเพื่อสังคม รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย เป็นคนดี คนเก่งอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข  มีนักเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 510 คน จำนวน 72 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)