line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับ อสม.ชุมชนวังหิน ลงพื้นที่ร่วมกัน
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
      เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.ชุมชนวังหิน ลงพื้นที่ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนวังหิน