line decor
 HOME  ::  
line decor
 
พิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน (เจ้าภาพระดับภาค)
      เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน (เจ้าภาพระดับภาค) โดยนายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี กล่าวรายงาน
     วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามัคคี มีจิตอาสาเพื่อสังคม รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นคนดี คนเก่งอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 510 คน จำนวน 72 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกิจกรรมจำนวน 3 ฐาน ดังนี้  ฐานที่ 1 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง / ฐานที่ 2 ฐานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย / ฐานที่ 3 ฐานกองร้อยที่ 5 ค่ายรามคำแหงมหาราช ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)