line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ตามฤดูกาล
สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ
      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยนายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ตามฤดูกาล สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ (โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด) ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากโรงพยาบาลสุโขทัย