line decor
 HOME  ::  
line decor
 
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
(อย.น้อย) ประจำปี 2561
      เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) ประจำปี 2561 โดยนางอำพร ทองงาม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน
     
      กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในมาตรการรณรงค์ เฝ้าระวังและป้องกัน โดยจัดตั้งกลุ่ม อย.น้อยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนดูแลและตรวจสอบอาหารในโรงเรียนให้ปลอดภัย และขยายผลไปยังครอบครัว ชุมชน และเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นักเรียนเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้บริโภค ผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายอาหาร จะเป็นกำลังสำคัญ ทำให้เกิดอาหารปลอดภัยขึ้นทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะอาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนภายในเขตเทศบาล จำนวน 185 คน และในเวลา 14.30 น. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี