line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับ อสม.ชุมชนราชธานี
ลงพื้นที่ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
      เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.ชุมชนราชธานี ลงพื้นที่ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนราชธานี