line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้เข้าสอนสุขศึกษาเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี
ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก
      เมื่อวันที่ ๓ , 6 และ 7 กันยายน 2561 งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้เข้าสอนสุขศึกษาเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก โรงเรียนกวางตง , โรงเรียนสายธรรม และโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี