line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีรับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
      เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11.45 น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี รับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จากนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย