line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น โดยนางกฤษณา เสือทอน ผอ.กองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานการจัดทำโครงการขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ประชาชน , ผู้ด้อยโอกาส , ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ว่างงาน หรือกลุ่มผู้สนใจ ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน ๖๐ คน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนเพื่อลดปัญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากการว่างงาน เปิดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  จำนวน ๖ หลักสูตร ดังนี้
  1. หลักสูตรกระเป๋าใส่เหรียญ
  2. หลักสูตรตะกร้าพลาสติก
  3. หลักสูตรฝาชีแฟนซี
  4. หลักสูตรการตบแต่งเครื่องปั้นดินเผา
  5. หลักสูตรพวงมาลัยริบบิ้น
  6. หลักสูตรหมอนรองคอ
    ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี