line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดศึกษาดูงาน
ตามโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
      เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยนายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี จัดศึกษาดูงานตามโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ มีนายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาล นำคณะบุคลากรเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ไปศึกษาดูงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร , ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองชะอำ ด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและขยะ , ศึกษาดูงานโครงการวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้านการป้องกันการทุจริต และด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
          


โครงการวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   
   
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้านการป้องกันการทุจริต
และด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   
   
เทศบาลเมืองชะอำ ด้านการบริหารจัดการน้ำเสียและขยะ
   
   
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร