line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร่วมตรวจประเมินผลการดำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการขยะ “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ
      เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 25๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ร่วมตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย