line decor
 HOME  ::  
line decor
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการชุมชน
      เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการชุมชน ภายในเขตเทศบาลฯพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป